• Printer Friendly Version

Notice of Nondiscrimination & Accessibility Statements

This facility is accredited by The Joint Commission on Accreditation of 健康care Organizations. If you would like to report a concern about the quality of care you received here, you can contact The Joint Commission at 1.800.994.6610.

网上买球软件 Medical Center does not discriminate with regards to patient admissions, room assignment, patient services, visitation privileges or employment on the basis of race, color, national origin, 种族, 年龄, 性别, sexual orientation, 性别 identity or expression, physical or mental disability, 宗教, 文化, 语言, ability to pay or socioeconomic status.

El Centro Médico de 网上买球软件 no discrimina con respecto a la admisión de pacientes, asignación de habitaciones, servicios para pacientes, privilegios de visitación o empleo sobre la base de raza, color, nacionalidad, etnicidad, 更高, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad física o mental, 宗教, 文化, 语言, capacidad de pago o nivel socioeconómico. Trung Tâm Y Khoa

网上买球软件 không phân biệt đối xử trong việc tiếp nhận bệnh nhân, phân phòng bệnh, các dịch vụ phục vụ bệnh nhân, đặc quyền thăm người bệnh hay tuyển dụng vì lý do chủng tộc, 茂达, quốc gia xuất thân, 丹tộc, độ涂ổ我, 胃肠道ớ我见到, xu hướng tình dục, nhận diện hoặc thể hiện 胃肠道ớ我见到, khuyết tật cơ thể hay tâm thần, 吨giao, văn肥厚性骨关节病变与肺部转移, 正多边形ngữ, khả năng chi trả hay tình trạng kinh tế xã hội.

Recognizing that the exchange of information between patient and provider is an essential element of quality patient- and family-centered care, 网上买球软件 provides free 语言 services to people whose primary 语言 is not English, such as qualified interpreters and information written in other 语言s as well as written information in other formats such as large print, audio, accessible electronic formats. If you believe that CHMC has failed to provide these services or discriminated in another way, you can file a grievance with Civil Rights Coordinator, 100 Hospital Road, Prince Frederick, Maryland 20678; telephone number 410.535.4000.

西班牙语: ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 410.535.4000.
阿姆哈拉语: ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1 410.535.4000
中国人: 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 410.535.4000.
法国: ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 410.535.4000.
塔加拉族语: PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng 塔加拉族语, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 410.535.4000.
俄罗斯: ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1410.535.4000.
葡萄牙语: ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 410.535.4000.
Vietnamese: CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ 正多边形ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 410.535.4000.
Kru (Bassa): Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nii, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 410.535.4000.
伊博语:Ntị: Ọ bụrụ na asụ Ibo, asụsụ aka ọasụ n’efu, defu, aka. 拨打410.535.4000.
约鲁巴人: AKIYESI: Bi o ba nsọ èdè Yorùbú ọfé ni iranlọwọ lori èdè wa fun yin o. Ẹ pe ẹrọ-ibanisọrọ yi 410.535.4000.
朝鲜文: 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다 410.535.4000.
法国 Creole: ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. 410法则.535.4000.
波斯语: توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما 1 ) 535 )014( - 0444
乌尔都语: خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ ک 535 - .0444


back to top button